Cookies verbeteren de gebruikerservaring op onze site. Is dat akkoord? Akkoord Instellingen
Home | Orderstatus | Disclaimer | Winkelwagen | Speciale aanbiedingen! | Contactgegevens

Zoek product


Producten

Nieuwste producten
Galerij overzicht


Wij zijn o.a. dealer van:
Als dealer van onder andere Wiseco en Prox kunnen wij u alle onderdelen leveren die in hun leveringspakket zitten.
Klik voor meer informatie op het betreffende logo.

U kunt betalen via iDeal
Leveringsvoorwaarden

     

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·          De motor: een crossmotor, een daarvan afgeleide trike, quad, pitbike, enduro, of een bromfiets, scooter, dan wel onderdelen en toebehoren.

·          De in te kopen motor: een motor, dan wel onderdelen en toebehoren, die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht.

·          De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte motor, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor.

·          De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt.

·          De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt.

·          De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-, of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillig of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als “werkzaamheden”.

·          De opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.

·          De reparateur: degene die met betrekking tot een motor en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

·          De garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper van motoren, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

 

Koop en verkoop:

·          Artikel 1 -  De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn van aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding is voorts slechts geldig als deze door de verkoper wordt bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de motor, dan wel onderdelen, onverkocht is gebleven.

·          Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

·          Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst.

In een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen.

-          De omschrijving van de motor en eventueel in te kopen motor, beide met eventuele toebehoren.

-          De prijs van de motor op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of niet-vast overeengekomen prijs is.

-          De prijs van de in te kopen motor op het afgesproken moment van levering van die motor.

-          De afleveringskosten van de motor.

-          De vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum.

-          De verwijzing naar garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt ( zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).

-          De wijze van betaling.

·          Artikel 4 – Prijswijzigingen / stijging.

1.        Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte motoren te allen tijde doorberekend.

2.        Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe motoren worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen 7 dagen na de kennisgeving plaats te vinden.

·          Artikel 5 – Het risico voor de motor.

De motor is tot het tijdstip van de feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen motor wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen motor voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete geldige kentekenbewijs voor motoren waarvoor dit van toepassing is.

·          Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn.

1.        Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de motor kan de koper de verkoper in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de motor of onderdelen nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de motor aflevert, zal een eventuele prijsverhoging niet worden doorberekend.

2.        Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de verkoper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

3.        Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat de verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

·          Artikel 7 – Annulering.

1.        De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de motor, onderdelen en of acceroires en heeft tenmiste een minimum van 7,50. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

2.        De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen motor en of onderdelen door de koper aan de verkoper is geleverd.

3.    Onderdelen en accessoires die speciaal voor koper zijn besteld dienen ten alle tijden te worden afgenomen, met in achtneming van een redelijke levertermijn (3 weken), of langer indien vooraf afgesproken.

4.    Bij verzending van een bestelling via onze website zijn wij gebonden aan de voorwaarden zoals TNT die hanteert. Heeft u gekozen voor een verzendwijze die hierdoor niet mogelijk is, dan zullen wij u hierover berichten. Dit is geen reden tot annulering van de bestelling.

 Reparatie en onderhoud

·          Artikel 8 - de opdracht.

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk of elektronisch gegeven. De elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand  nadat  deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtnemer verstrekt.

·          Artikel 9 - Prijsopgave en termijn.

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichtte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van een nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

·          Artikel 10 - De rekening.

Van de uitgevoerde werkzaamheden en of onderdelen wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

·          Artikel 11 - Stallingkosten.

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisgeving van de uitvoering van de opdracht de motor niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.

·          Artikel 12 - Retentierecht.

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de motor, indien en voor zolang als:

-          De opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde motor niet of niet in zijn geheel voldoet.

-          De opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via storting in een depot bij een derde rekening, heeft gesteld.

·          Artikel 13 – Vervangen onderdelen.

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de opdrachtgever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of nog onvoldoende zijn afgehandeld.

In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

·          Artikel 14 – Schadetaxatie.

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motor met de reparateur wordt overeengekomen.

De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Garantie.

·          Artikel 15 – Garantie op motoren en onderdelen/toebehoren

1.        Door de garantie vermeld in dit artikel en artikel 16 worden de wettelijke rechten ( waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoord) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

2.        Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten genoemd in lid 1.

3.        Op los geleverde onderdelen wordt nimmer garantie geleverd.

 

·          Artikel 16 – Reparatie en onderhoudsgarantie.

1.        Geen garantie wordt verleend op opgedragen noodreparaties.

2.        De aanspraken op garantie vervallen indien:

a.        De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt.

b.        De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

c.        Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Algemene bepalingen.

·          Artikel 17 – De betaling.

1.        De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de motor of de onderdelen af na verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangeven bankrekening vóór of op het tijdstip van levering.

2.        Bij levering van bestellingen via de website geschiedt betaling voorafgaand aan de levering op de aangegeven bankrekening.

3.        Indien uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen.

4.        Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper/opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.

5.        Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

·          Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud.

De geleverde motor en/of onderdelen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper, al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd, niet ten volle heeft voldaan.

Zolang de motor niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + Casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

·          Artikel 19 – Afwijkingen.

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

·          Artikel 20 – Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de order, worden door de verkoper/opdrachtnemer verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele motor informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

 

December 2008.

Informatie
Over deze website
Leveringsvoorwaarden
Bougie tabel
Onderhoud filters
Financiering


Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.