Cookies verbeteren de gebruikerservaring op onze site. Is dat akkoord? Akkoord Instellingen
Home | Orderstatus | Disclaimer | Winkelwagen | Speciale aanbiedingen! | Contactgegevens

Zoek product


Producten

Nieuwste producten
Galerij overzicht


Wij zijn o.a. dealer van:
Als dealer van onder andere Wiseco en Prox kunnen wij u alle onderdelen leveren die in hun leveringspakket zitten.
Klik voor meer informatie op het betreffende logo.

U kunt betalen via iDeal
Disclaimer

 

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden www.martensmxservice.nl

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites van www.martensmxservice.nl.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.martensmxservice.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van www.martensmxservice.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.www.martensmxservice.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot www.martensmxservice.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
www.martensmxservice.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.martensmxservice.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. www.martensmxservice.nl adviseert u www.martensmxservice.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel
www.martensmxservice.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over motor onderdelen in de breedste zin des woords. Op de door www.martensmxservice.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van www.martensmxservice.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van www.martensmxservice.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van www.martensmxservice.nl). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via www.martensmxservice.nl zijn de voorwaarden van www.martensmxservice.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door www.martensmxservice.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. www.martensmxservice.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel www.martensmxservice.nl de informatie op www.martensmxservice.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
www.martensmxservice.nl kan hyperlinks naar websites van partners van www.martensmxservice.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. www.martensmxservice.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat www.martensmxservice.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op www.martensmxservice.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij www.martensmxservice.nl, haar partners en adverteerders. www.martensmxservice.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van www.martensmxservice.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van www.martensmxservice.nl geldt: © 2007 www.martensmxservice.nl, Nederland.

7. Informatie
www.martensmxservice.nl
en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van www.martensmxservice.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van www.martensmxservice.nl Het is niet toegestaan informatie die van www.martensmxservice.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
www.martensmxservice.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.martensmxservice.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.martensmxservice.nl te kunnen raadplegen of www.martensmxservice.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.martensmxservice.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door www.martensmxservice.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.martensmxservice.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van www.martensmxservice.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
www.martensmxservice.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van www.martensmxservice.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van www.martensmxservice.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. www.martensmxservice.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. www.martensmxservice.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
www.martensmxservice.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.martensmxservice.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.martensmxservice.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.martensmxservice.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.martensmxservice.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van www.martensmxservice.nl

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op www.martensmxservice.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.martensmxservice.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.

Informatie
Over deze website
Leveringsvoorwaarden
Bougie tabel
Onderhoud filters
Financiering


Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.